چرا برخی از پروژه های همکاری فنی آژانس با ایران قطع شدند؟

به دنبال قطعنامۀ غیر قانونی 1737 شورای امنیت، برخی پروژه های همکاری فنی ایران با آژانس قطع شد. با عمل به این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت توسط شورای حکام، بخش مهمی از وظائف آژانس بر طبق اساسنامه که همان ترویج و تسهیل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد، در معرض خطر قرار گرفته است و اقتدار آژانس به عنوان تنها سازمان بین‌المللی ذی صلاح برای این موضوع فنی تضعیف شده است. تمامی پروژه های همکاری فنی ایران با آژانس، توسط دبیرخانه آژانس و پس از بررسی ها و مطالعات عمیق پیشنهاد شده اند و توسط شورای حکام نیز به تأیید رسیده اند. تجدیدنظر در چنین پروژه های صلح‌آمیزی تحت هر بهانه ای فقط اعتبار و تمامیت آژانس را به مخاطره می اندازد. تصمیم شورای امنیت در این زمینه نیز در تعارض کامل با روح و مفاد اساسنامۀ آژانس قرار دارد. متأسفانه، آژانس عمدتا بر روی یک محور اساسنامۀ خود یعنی پادمان متمرکز شده است. این وضعیت منجر به این شده است که آژانس به عنوان یک “سگ نگهبان هسته‌ای” مشهور شود و دیگر فعالیت‌های عمده آن در تقویت کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای که به طور فزاینده ای مورد علاقۀ کشورهای عضو می باشد، تحت الشعاع قرار گیرد. آژانس در اجرای فعالیت های خود نباید همکاری فنی خود را مشروط به هیچ گونه وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، یا دیگر شرایط که منطبق بر اساسنامۀ آن نیستند نماید.

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.