سال ۲۰۰۷

سال ۲۰۰۷

اجلاس مارس ۲۰۰۷ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • نامۀ 19 فوریۀ 2007 جمهوری اسلامی ایران به مدیرکل آژانس
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارش همکاری های فنی
 • بیانیۀ عدم تعهد درخصوص گزارش همکاری های فنی
 • بیانیۀ گروه 77 و چین درخصوص گزارش همکاری های فنی
 • جمعبندی رئیس شورای حکام درمورد همکاری های فنی

اجلاس ژوئن ۲۰۰۷ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • پاسخ به برخی ادعاها توسط جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۷ شورای حکام

 • تفاهمات ایران و آژانس درخصوص شیوه های حل و فصل موضوعات باقی مانده
 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • بیانیۀ وزرای امور خارجۀ شش کشور در نیویورک درخصوص موضوع هسته ای

اجلاس نوامبر ۲۰۰۷ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • پاسخ به برخی ادعاها توسط جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • نامۀ وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت
 • نامۀ وزیر امور خارجه به وزرای امور خارجۀ کشورهای عدم تعهد

گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران

 • متن گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا
 • بیانیۀ مدیرکل آژانس درخصوص گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا
 • ارزیابی ادعاهای مداوم آمریکا درخصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران

دیدگاه‌ها بسته هستند.