سال ۲۰۰۶

 سال ۲۰۰۶

اجلاس فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام

 • گزارش شفاهی معاون مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • پیام دبیر شورایعالی امنیت ملی به مدیرکل آژانس
 • قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران پس از قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس مارس ۲۰۰۶ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • توضیحات کتبی جمهوری اسلامی ایران درمورد گزارش مدیرکل آژانس
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس ژوئن ۲۰۰۶ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران به شورای حکام و شورای امنیت
 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۶ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • پاسخ جمهوری اسلامی ایران به برخی نکات مطرح شده در شورای حکام
 • بیانیۀ شورایعالی امنیت ملی درخصوص موضوع هسته ای

اجلاس نوامبر ۲۰۰۶ شورای حکام

 •  گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

دیدگاه‌ها بسته هستند.