سال ۲۰۰۵

سال ۲۰۰۵

اجلاس مارس ۲۰۰۵ شورای حکام

 • گزارش شفاهی مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس ژوئن ۲۰۰۵ شورای حکام

 • گزارش شفاهی مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس اوت ۲۰۰۵ شورای حکام

 • نامۀ ایران به مدیرکل آژانس برای ازسرگیری فعالیت های UCF اصفهان
 • نامۀ وزرای امور خارجۀ سه کشور اروپایی به ایران درمورد UCF اصفهان
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران پس از قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد پس از قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ مطبوعاتی مدیرکل آژانس

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • توضیحات کتبی جمهوری اسلامی ایران درمورد گزارش مدیرکل آژانس
 • قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران پس از قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد پس از قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامۀ شورای حکام
 • توضیحات کتبی جمهوری اسلامی ایران درمورد قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس نوامبر ۲۰۰۵ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

دیدگاه‌ها بسته هستند.