سال ۲۰۰۴

 سال ۲۰۰۴

اجلاس مارس ۲۰۰۴ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • توضیحات کتبی جمهوری اسلامی ایران در مورد گزارش مدیر کل آژانس
 • قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • توضیحات کتبی جمهوری اسلامی ایران در مورد گزارش مدیر کل آژانس
 • قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۴ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس نوامبر ۲۰۰۴ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد پس از قطعنامۀ شورای حکام

دیدگاه‌ها بسته هستند.