سال ۲۰۰۳

سال ۲۰۰۳

اجلاس مارس ۲۰۰۳ شورای حکام

 • موج جدید تبلیغات انحرافی علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران
 • گزارش شفاهی مدیرکل آژانس به شورای حکام درخصوص بازدید از ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام

اجلاس ژوئن ۲۰۰۳ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • بیانیۀ رئیس شورای حکام

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۳ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران پس از قطعنامۀ شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد پس از قطعنامۀ شورای حکام

اجلاس نوامبر ۲۰۰۳ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • قطعنامۀ شورای حکام

دیدگاه‌ها بسته هستند.