بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2008 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2008 شورای حکام

1. افتخار دارم این بیانیه را از سوی شعبه جنش عدم تعهد در وین ارائه نمایم. در ابتدا مایلم مراتب تشکر خود از مدیرکل بابت گزارش ایشان مندرج در سند GOV/2008/15 و از دبیرخانه به خاطر برگزاری جلسۀ توجیهی فنی در این ارتباط را اعلام نمایم.

2. در ابتدا مایلم با اغتنام از فرصت بار دیگر بر موضع اصولی عدم تعهد که در بیانیۀ مصوب در چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد از 15 تا 16 سپتامبر 2006 در هاوانای کوبا برگزار گردید، تأکید نمایم.
3. جنبش عدم تعهد خاطرنشان می سازد که مدیرکل بار دیگر اعلام داشته آژانس قادر است عدم انحراف مواد اظهارشده در ایران را مورد راستی آزمایی قرار دهد و ایران امکان دسترسی آژانس به مواد هسته ای اظهارشده را فراهم نموده و گزارش حسابرسی لازم در ارتباط با مواد و فعالیت های هسته ای اظهارشده را به آژانس ارائه نموده است. جنبش عدم تعهد همچنین خاطرنشان می سازد که آژانس شواهدی دال بر فعالیت های جاری بازفرآوری در ایران نیافته است.
4. عدم تعهد از همکاری ایران در زمینۀ پاسخ به مطالعات ادعایی به رغم حل و فصل شش موضوع باقی ماندۀ مورد اشاره در برنامۀ کاری، تقدیر می نماید. عدم تعهد با رضایت توجه می نماید که ایران با بررسی مطالعات ادعایی از جمله سؤالات اضافی و همچنین برگزاری جلسات فنی در ایران با حضور هیأتی از آژانس به سرپرستی معاون مدیرکل در امور پادمان موافقت نمود.
5. جنبش عدم تعهد همچنین خاطرنشان می سازد که یکبار دیگر در گزارش این نکته مورد تأکید قرار گرفت که آژانس شواهدی دال بر استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی نیافته و اطلاعات معتبری در این ارتباط نیز ندارد.
6. عدم تعهد یادآوری می نماید که بر اساس توافق حاصله در برنامۀ کاری پیرامون مطالعات ادعایی تصریح شده است که ایران به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ارزیابی خود را پس از بررسی در اختیار آژانس قرار خواهد داد و توجه می نماید که با وجود آن که دبیرخانه در موارد متعدد قادر به ارائۀ اسناد مربوطه نبود، ایران با ارائۀ اطلاعات لازم پیرامون این موضوع با آژانس همکاری کرده است.
7. در این ارتباط، عدم تعهد به این حقیقت اظهارشده توسط مدیرکل توجه می نماید که آژانس بیشتر این اطلاعات را تنها به شکل الکترونیکی دریافت نموده و و مجاز به ارائۀ نسخه هایی از ان به ایران نبوده است. مدیرکل همچنین اظهار داشت که آژانس اسناد را در اختیار نداشته و بنابراین، متأسفانه قادر به ارائۀ آن ها به ایران نبوده است.
8. در مواجهه با موضوعات مربوط به مطالعات ادعایی، این نگرانی وجود دارد که این مسئله در صلاحیت آژانس نیست. به هرحال، عدم تعهد معتقد است که در روشن سازی مطالعات ادعایی آژانس بر اساس اساسنامۀ خود عمل خواهد کرد..
9. با توجه به این که تمامی 6 “موضوع باقی مانده” مورد اشاره در برنامه کاری حل و فصل شده اند و این موضوع در گزارش ماه مارس مدیرکل نیز خاطرنشان شده است و با عنایت به چند دور گفتگو درخصوص مطالعات ادعایی، عدم تعهد انتظار دارد که اجرای پادمان در ایران به حالت عادی درآید.
10.                     جنبش عدم تعهد اهمیت تداوم بی طرفی و رعایت ابعاد حرفه ای دبیرخانه آژانس را مورد تصریح قرار داده و بار دیگر هرگونه فشار یا مداخله بی مورد در فعالیت های آژانس به ویژه در روند راستی آزمایی که موجب در معرض خطر قرارگرفتن کارآیی و اعتبار آن می گردد را رد می نماید.
11.                      ضمن تکرار مجدد موضع اصولی خود مبنی بر این که دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلندمدت برنامه هسته ای ایران است، جنبش عدم تعهد تمامی کشورهای عضو را به مساعدت مثبت در این امر فرا می خواند. جنبش عدم تعهد همچنین از تمامی طرف های ذی ربط انتظار دارد از هرگونه اقدامی که روند سازنده امور میان ایران و آژانس را به مخاطره اندازد، اجتناب نمایند.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.