بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2006 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2006 شورای حکام

1.این افتخار را دارم که این بیانیه را از طرف جنبش عدم تعهد ارائه نمایم.

2.نم، قدردانی خود را از مدیرکل آژانس به خاطر گزارش جامع آن درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2006/15 مورخ 27 فوریه و همچنین به خاطر سخنان شفاهی آن ابراز می دارد. نم از کشورهای عضو و آژانس می خواهد که به محرمانه بودن اسنادی که تحت بررسی ما قرار دارند، به منظور حفاظت از تمامیت آژانس و شورای حکام احترام بگذارند.
3.نم از مدیرکل و آژانس قدردانی می کند و آنان را تشویق می کند تا به کار و تلاش های خود به منظور حل و فصل تمامی موضوعات مربوط به برنامۀ هسته ای ایران ادامه دهند.
4.نم موضع اصول خود را تکرار می کند که عدم اشاعه و استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته ای باید به شیوه ای متعادل و غیرتبعیض آمیز مدنظر قرار گیرند. نم مجدداً بر این اعتقاد خود قویاً تأکید می کند که حذف کامل سلاح های هسته ای تنها تضمین قطعی علیه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای است.
5.نم همچنین بر این اعتقاد است که تلاش های جامعۀ بین المللی با هدف خلع سلاح هسته ای باید برابر و همزمان با تلاش ها با هدف عدم اشاعۀ هسته ای باشد.
6.نم تمایل دارد تأکید نماید که ضروری است بین تعهدات حقوقی کشورهای عضو تحت موافقت نامۀ پادمان و تعهدات داوطلبانۀ آنان باید تمایز قائل شد. ضروری است تضمین شود که تعهدات داوطلبانۀ کشورهای عضو به تعهدات حقوقی پادمانی تبدیل نشوند. نم بر این عقیده است که کشورهای عضو نباید به خاطر عدم انجام تعهدات داوطلبانۀ خویش تنبیه شوند.
7.نم با رضایت خاطر مدنظر قرار می دهد که تمامی مواد هسته ای اظهارشده در ایران حسابرسی شده و آژانس هیچ انحرافی را به سمت فعالیت های ممنوعه در این مواد مشاهده نکرده است. نم آگاهی دارد که اقدامات اصلاحی توسط ایران اتخاذ شده و هیچ قصور جدیدی شناسایی نشده اند. نم خاطرنشان می سازد که راستی آزمایی صحیح بودن و کامل بودن اظهارنامه های مربوطۀ ایران درحال انجام است. نم همچنین شناسایی می کند که هر فعالیت محق تحت پادمان آژانس، موجب هیچ نگرانی نخواهد بود.
8.نم همچنین خرسند است خاطرنشان سازد که پیشرفت محتوایی که برای حل و فصل موضوعات مربوط به اجرای پادمان در ایران کلیدی هستند حاصل شده است، نظیر موافقت ایران با بازدید آژانس از سایت های دفاعی و سایر سایت های مربوطۀ هسته ای، اعطای اجازه به مصاحبه با برخی افراد خاص و فراهم نمودن اسناد و اطلاعات لازم مربوط به موضوع هسته ای در این رابطه. نم خوش بین است که موضوعات باقی مانده فوراً حل و فصل خواهند شد.
9.نم قدردانی خود را از ایران به خاطر همکاری مداوم حتی فراتر از تعهدات حقوقی خود ابراز می دارد و از ابتکارات ایران با هدف شفافیت بیشتر استقبال می کند. نم ایران را تشویق می کند تا به همکاری خود با آژانس به منظور حل و فصل موضوعات باقی مانده به ویژه در رابطه با محدوده و ماهیت برنامۀ هسته ای ایران، ادامه دهد.
10.    نم با این ارزیابی مدیرکل در گزارش خود هم نظر است که فرایند نتیجه گیری در رابطه با عدم حضور مواد و فعالیت های هسته ای اظهارنشده در ایران حتی با وجود اجرای پروتکل الحاقی، یک فرایند زمان بر می باشد. در این رابطه، نم شناسایی می کند که آژانس از طریق همکاری مداوم قادر خواهد بود تا بدون هیچ گونه فشاری، کار راستی آزمایی را در ایران به پایان برساند.
11.    نم تمایل دارد که بر نقش آژانس و مدیرکل در تضمین توسعه و استفادۀ صلح آمیز از فناوری های هسته ای تأکید نماید. در این رابطه است که هم آژانس و هم مدیرکل به دریافت جایزۀ صلح نوبل در سال 2005 نائل گردیدند. نم، آژانس را به عنوان تنها نماد ذی صلاح برای راستی آزمایی به رسمیت می شناسد و اعتماد کامل خود را نسبت به بی طرفی و حرفه ای بودن آژانس تحت هدایت مدیرکل ابراز می دارد. در این رابطه، نم قویاً معتقد است که تمامی موضوعات پادمانی و راستی آزمایی حاوی آن هایی که مربوط به ایران است، فقط بایستی توسط آژانس و درچارچوب آن حل و فصل شوند و صرفاً باید بر مبانی فنی و حقوقی استوار باشند. نم همچنین تأکید می کد که آژانس به کار خود برای حل و فصل موضوع هستهه ای ایران درچارچوب مأموریتش تحت اساسنامۀ آژانس ادامه می دهد.
12.    نم قویاً معتقد است که دیپلماسی و گفتگو باید به منظور یافتن یک راه حل صلح آمیز درازمدت درمورد موضوع هسته ای ایران ادامه یابد. به این منظور، نم بر این عقیده است که از درگیری سایر نهادهای سازمان ملل متحد در این مقطع باید جلوگیری شود. تمامی اعضای مربوطه باید صبر و خویشتن داری به خرج دهند و نبایستی به هر اقدامی که ممکن است سبب تشدید اوضاع و ایجاد تقابل غیرضروری گردد، متوسل گردند.
13.    نم در تشویق یک محیط مبتنی بر همکاری برای یافتن یک راه حل مورد پذیرش متقابل برای این موضوع، از تمامی ابتکارات با هدف تسهیل خاتمۀ سریع موضوع هسته ای ایران در آژانس قدردانی می کند. نم از گفتگوی مداوم بین فدراسیون روسیه و ایران باهدف یافتن راه حلی برای برنامۀ غنی سازی اورانیوم، استقبال می کند.

دیدگاه‌ها بسته هستند.