بیانیه عدم تعهد در اجلاس فوریه 2006 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس فوریه 2006 شورای حکام

1. افتخار دارم مطالب زیر را به نیابت از دفتر نم در وین بیان نمایم.

2.مایلم عنوان نمایم که برداشت گروه نم از اجلاس امروز دوم فوریۀ 2006 شورای حکام، این است که این اجلاس با هدف بررسی کلی موضوع اجرای موافقت نامۀ پادمان ان.پی.تی در جمهوری اسلامی ایران برگزار نشد. این وظیفه، موضوع مورد بررسی در نخستین اجلاس مقرر شورای حکام در سال جاری خواهد بود که 6 مارس 2006 آغاز می شود. نم همچنین معتقد است نشست امروز شورای حکام نیز به این معنا نیست که زمان و محتوای گزارش موردنظر براساس قطعنامۀ قبلی آن که در مورد آن رأی گیری به عمل آمد و در سند GOV/2005/77 در تاریخ 24 سپتامبر 2005 آمده است، مورد بررسی قرار گیرد. این یک اقدام شتاب زده و عجولانه است، چرا که مدیرکل آژانس همچنان سرگرم بررسی موضوعات باقی مانده تا بتواند گزارش مارس 2006 شورای حکام را تهیه کند.
3.با این وجود، نم با اعتنام از فرصت حاصله از اجلاس امروز شورای حکام، موضع اصولی خود را درخصوص این موضوع بار دیگر اعلام می کند. نم بر حق لاینفک تمام کشورهای عضو در توسعۀ تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز اتمی بدون تبعیض و برپایۀ تعهدات حقوقی مربوطه تدکید می کند و این چیزی است که در اساسنامۀ آژانس مورد تصریح قرار گرفته است. نم همچنین تأکید می نماید که حق انتخاب و تصمیم کشورهای عضو در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاست های چرخۀ سوخت آن ها باید مورد احترام قرار گیرد.
4.در این راستا، نم مایل است این موضع اصولی خود را مجدداً بیان کند که موضوع عدم اشاعۀ سلاح های هسته ای و استفاده از فناوری هسته ای باید در یک روش متوازن و غیرتبعیض آمیز مورد بررسی قرار گیرد. نم اعتقاد راسخ خود را مجدداً مورد تأکید قرار می دهد که امحاء کامل سلاح های هسته ای تنها عنصر تضمین کنندۀ قاطع علیه استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح ها است. نم همچنین این اعتقاد و باور خود را مجدداً اعلام می نماید که تا زمان امحاء کامل سلاح های هسته ای، تلاش ها برای انعقاد و تصویب یک سند جهان شمول، غیرمشروط و الزام آور حقوقی در زمینۀ تضمین های امنیتی کشورهای غیربرخوردار از سلاح های هسته ای باید به صورت اولویت دار پیگیری شود. نم همچنین نگرانی عمیق خود را از روند کند پیشرفت ها به سمت خلع سلاح هسته ای که همچنان جزو برترین اولویت این جنبش است، تکرار می نماید.
5.نم همچنین بر این باور است که تلاش های جامعۀ بین المللی معطوف به عدم اشاعه باید به موازات تلاش ها و اقدامات همزمان با هدف خلع سلاح هسته ای باشد.
6.نم مایل است تأکید نماید که باید تمایز مشخص بین تعهدات و الزامات حقوقی کشورهای عضو طبق موافقت نامه های پادمانی مربوطه و تعهدات داوطلبانۀ آنان ایجاد شود. برای این کار لازم است اطمینان حاصل نمائیم یا اطمینان دهیم که تعهدات داوطلبانۀ کشورهای عضو به تعهدات حقوقی پادمانی تبدیل نخواهند شد. نم بر این باور است که کشورهای عضو نباید به خاطر عدم پایبندی به تعهدات داوطلبانه شان، مجازات شوند.
7.نم با شناسایی آژانس به عنوان تنها مرجع دارای صلاحیت برای راستی آزمایی، اعتماد کامل خود را به کارحرفه ای و بی طرفی آژانس به مدیریت دکتر محمد البرادعی اعلام می نماید. نم مایل است تأکید نماید که تمام کشورهای عضو باید از هرگونه اعمال فشار بی جهت یا مداخله در فعالیت های آژانس به ویژه فرایند راستی آزمایی آن اجتناب نمایند، چرا که این امر کارآمدی و اعتبار آژانس را به مخاطره می افکند. در این راستا، نم قویاً معتقد است که تمام موضوعات پادمانی و راستی آزمایی از جمله مسائل مربوط به ایران باید درچارچوب آژانس حل وفصل شده و مبنای آن ها ابعاد حقوقی باشد.
8.نم توجه می کند که راستی آزمایی مسائل باقی ماندۀ مربوط به اجرای موافقت نامۀ پادمان ایران توسط آژانس هم اکنون با اطلاع مقامات ایرانی بر اساس یک برنامۀ کاری پیشرفته با هدف کسب آمادگی جهت ارائۀ گزارش تفصیلی به اجلاس مقرر شورای حکام که طی روز 6 مارس 2006 برگزار خواهد شد، درحال انجام است.
9.نم ضمن استقبال از پیشرفت قابل توجه کلیدی در حل و فصل موضوعات مربوط به اجرای موافقت نامۀ پادمانی ایران، خوش بین و امیدوار است که سؤالات باقی مانده به سرعت حل و فصل شود. نم بر این باور است که اجلاس ویژۀ شورای حکام در این مقطع باید به سمت رسیدن به یک راه حل منصفانه و درست مطابق با حقوق و تعهدات قانونی ایران رهنمون شود.
10.    نم توجه دارد که راستی آزمایی صحیح و کامل بودن اظهارنامه های مربوط به ایران درجریان است. در این خصوص، نم ایران را به ادامۀ همکاری ها با آژانس برطبق تعهدات حقوقی اش درچارچوب اختیارات آژانس ترغیب می نماید.
11.    نم با قدردانی توجه می نماید که طی 5/2 سال گذشته ایران به تعلیق داوطلبانه و نه الزام آور حقوقی فعالیت های مرتبط با غنی سازی خود درجهت ارتقاء اعتماد به برنامۀ صلح آمیز هسته ای اش ادامه داده است.
12.    نم تحولات اخیر را با توجه به تصمیم ایران مبنی بر آغاز مجدد برخی از فعالیت های خود که طی دوسال گذشته آن ها را داوطلبانه به تعلیق درآورده بود، مورد توجه قرار می دهد. نم خرسند است که شاهد باشد مطابق درخواست ایران، آمادگی های به موقع و ضروری از سوی آژانس به منظور اطمینان دهی نسبت به این که فعالیت های تحقیق و توسعه در شرایط نظارت کامل پادمان آژانس باقی می ماند، ایجاد شده است.
13.    نم تأیید می نماید که هرگونه فعالیت صحیح و درست هسته ای تحت پادمان آژانس، موجد هیچ نگرانی نیست.
14.    نم از همکاری صورت گرفته توسط ایران با آژانس با نظرداشت به حل و فصل موضوعات باقی مانده حتی فراتر از تعهدات قانونی اش به ویژه با هدف اعتمادسازی که به طور داوطلبانه توسط ایران صورت گرفته است، از جمله دسترسی به سایت های نظامی و اجرای موقت پروتکل الحاقی استقبال می کند. نم بر این باور است که چنان اقدامات اعتمادساز نشانۀ آشکار رفع ابهام و شفافیت بوده و از این رو، باید مورد شناسایی و اذعان قرار گیرد. نم بر این عقیده است که هرگونه تعلیق داوطلبانه هنگامی که الزامات کار برطرف شود، باید پایان یابد.
15.    نم بر این نظر است که هر درخواست برای افزایش اقتدار حقوقی آژانس باید از سوی کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این زمینه، نم بر اهمیت ارتقاء و تقویت فرایندهای چندجانبه مجدداً تأکید می کند.
16.    نم قویاً اعتقاد دارد که دیپلماسی و گفتگو از طریق ابزار مسالمت آمیز درجهت یافتن یک راه حل درازمدت برای مسئله باید ادامه یابد. تمام طرف های ذی ربط باید شکیبایی و خویشتن داری پیشه نموده و نباید به هر اقدامی که ممکن است شرائط را وخیم و دشوار نموده و تقابل غیرضروری ایجاد کند، متوسل شوند.
17.    نم معتقد است که تنها راه حل و فصل مسئله از طریق مذاکره و همکاری با مشارکت تمام طرف های ذی ربط درجهت ارتقاء اعتماد بین المللی با نظرداشت به تسهیل فعالیت آژانس در زمینۀ برنامۀ هسته ای ایران حاصل می شود. در این راستا، نم به نامۀ ایران در مورخ 7 ژانویۀ 2006 خطاب به سه کشور اروپایی متضمن ابراز تمایل نسبت به ادامۀ مذاکرات توجه می نماید. نم، ازسرگیری مذاکرات بین سه کشور اروپایی/ اتحادیۀ اروپا و ایران درجهت یافتن یک راه حل دوستانه را ترغیب می نماید. در این ارتباط، نم با رضایت توجه می نماید که سه کشور اروپایی/ اتحادیۀ اروپا و ایران در مورخ 30 ژانویۀ 2006 در بروکسل ملاقات کرده اند.
18.    علاوه بر این، وزرای امور خارجۀ تروئیکای نم مرکب از وزرای امور خارجۀ کشورهای مالزی، کوبا و آفریقای جنوبی در تاریخ 27 ژانویۀ 2006 با وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در هرمانوس آفریقای جنوبی ملاقات کردند. پس از این ملاقات، وزرای امور خارجۀ سه کشور نم مجدداً اعلام کردند که از فعالیت های درحال انجام توسط آژانس در زمینۀ روشن سازی موضوعات مربوط به برنامۀ هسته ای ایران همچنان حمایت خواهند کرد. در این ارتباط، وزرای امور خارجه بر اهمیت همکاری موجود بین ایران و آژانس درجهت حل و فصل موضوعات باقی مانده تأکید کردند. وزراء همچنین از تمام طرف های ذی ربط خواستند از طریق گفتگو و مذاکره تمام تلاش های خود را درجهت حل و فصل این موضوعات در سریع ترین زمان ممکن و در یک فضای دوستانه به کار بندند. در این زمینه، وزراء ضمن استقبال از قصد ایران مبنی بر ادامۀ گفتگوها با سه کشور اروپایی و همچنین روسیه در ارتباط با پیشنهادش درخصوص غنی سازی اورانیوم، اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات معطوف به دستیابی به یک راه حل رضایت بخش گردد.
19.    نم در ترغیب به ایجاد یک محیط همکاری به منظور یافتن یک راه حل مرضی الطرفین برای این مسئله، از تمام ابتکارات سایر کشورهای عضو با هدف تسهیل نیل به خاتمۀ موضوع هسته ای ایران در آژانس تقدیر می نماید. در این ارتباط، نم توجه می نماید که مذاکرات بین فدراسیون روسیه و ایران درجهت یافتن یک راه حل درخصوص برنامۀ غنی سازی همچنان درحال انجام است.
20.    نم، در این راستا همچنین اتخاذ یک رویکرد متوازن و بی طرف درمورد مسئلۀ هسته ای ایران به منظور اجتناب از برخورد گزینشی و تعصب آمیز را درخواست می نماید. در این خصوص، نم بار دیگر بر حمایت خود از ایجاد یک منطقۀ عاری از تمام انواع سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه تأکید می نماید. نم برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات مختلف مجامع مربوطۀ بین المللی درخصوص ایجاد منطقۀ عاری از سلاح های هسته ای درخاورمیانه، اهمیت زیادی قائل است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.