بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2005 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2005 شورای حکام

1.در ارتباط با موضوع اجرای پادمان ان.پی.تی در جمهوری اسلامی ایران، نم حق اساسی و لاینفک تمام کشورهای عضو را برای توسعۀ انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیزقویاً مورد تأکید قرار می دهد.

2.نم ضمن حمایت کامل از تلاش های معطوف به عدم اشاعهۀ سلاح های کشتار جمعی، بر موضوع اصولی خود پافشاری می کند که موضوع عدم اشاعه و استفادۀ صلح آمیز از فناوری هسته ای باید در یک روش متوازن و غیرتبعیض آمیز مورد بررسی قرار گیرد.
3.نم مایل است تأکید نماید که تمایز شفاف بین تعهدات حقوقی کشورهای عضو درقبال موافقت نامه های پادمانی مربوطه و تعهدات داوطلبانه شان، یک اصل بنیادین است. در این ارتباط، لازم است اطمینان حاصل شود که تعهدات داوطلبانۀ کشورهای عضو به تعهدات حقوقی پادمانی مبدل نخواهد شد. نم اعتقاد دارد کشورهای عضو نباید به خاطر عدم پایبندی به تعهدات داوطلبانه شان مجازات شوند.
4.نم یادآوری می نماید که تعلیق فعالیت های غنی سازی و بارفرآوری ایران یک اقدام اعتمادساز کاملاً داوطلبانه و غیرالزام آور بوده و نباید به هیچ روی به معنای محرومیت یا تحدید حق لاینفک کشورهای عضو برای توسعۀ انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیز تفسیر و تلقی شود.
5.نم معتقد است که تمام مسائل پیچیده باید از طریق گفتگو و با ابزار مسالمت آمیز حل و فصل شوند. نم استمرار گفتگو و همکاری بین سه کشور اروپایی/ اتحادیۀ اروپا و ایران را برای ارتقاء اعتماد دوجانبه با هدف تسهیل کار آژانس درمورد برنامۀ هسته ای ایران ترغیب می نماید. نم در تقویت فضای همکاری به منظور یافتن یک راه حل           مرضی الطرفین برای این مسئله، تمام ابتکارات از جمله ابتکار آفریقای جنوبی را ارج     می نهد.
6.با شناسایی آژانس به عنوان مرجع دارای صلاحیت برای راستی آزمایی، نم اعتماد کامل خود را به کار حرفه ای و بی طرفی آژانس تحت مدیریت آقای دکتر البرداعی ابراز      می دارد. در این ارتباط، نم قویاً معتقد است که تمام موارد مربوط به پادمان و          راستی آزمایی از جمله موارد مربوط به ایران باید درچارچوب آژانس و براساس جنبه های فنی حل و فصل شود.
7.نم با تکیه بر این گزارش، خرسند است که تمام مواد هسته ای اظهارشدۀ ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و این که چنان موادی به سمت فعالیت های ممنوعه انحراف پیدا نکرده است. نم اطلاع دارد که اقدامات اصلاحی انجام شده از سوی ایران، هیچ قصور جدیدی را نشان نمی دهد و راستی آزمایی صحیح بودن و کامل بودن اظهارنامه های مربوط درحال انجام است. در این زمینه، نم ایران را به استمرار همکاری های فعالانه با آژانس برای حل و فصل موارد باقی مانده ترغیب می نماید.
8.نم توجه دارد که از اکتبر 2003 تاکنون، پیشرفت های خوبی در زمینۀ اصلاح قصورات گزارش شده و همچنین توانایی آژانس در تأیید جنبه های مختلف اظهاریۀ کنونی ایران حاصل شده است. نم خرسند است توجه نماید که آژانس همچنان به پیشرفت مداوم در زمینۀ درک برنامۀ هسته ای ایران ادامه می دهد. در این ارتباط، نم توجه دارد که تحقیقات به نقطه ای رسیده است که با توجه به دو جنبۀ پیش تر عنوان شده (فعالیت های         غنی سازی لیزر و آزمایشات تبدیل اورانیوم اظهارشده توسط ایران)، پیگیری های بیشتر درچارچوب معمول اجرای پادمان صورت خواهد گرفت (بند 43).
9.نم همچنین توجه می نماید که ایران از اکتبر سال 2003 براساس درخواست آژانس و به عنوان یک اقدام شفاف ساز، امکان دسترسی به برخی اطلاعات خاص اضافی و اماکن مربوطه را فراتر از حد لزوم و به موجب موافقت نامۀ پادمان و پروتکل الحاقی برای آژانس فراهم نموده است.
10.    در ارتباط با دو موضوع باقی مانده که در گزارش مدیرکل مورد اشاره قرار گرفته، نم توجه دارد که درخصوص موضوع اول یعنی آلودگی پیشرفت قابل توجهی در زمینۀ حصول اطمینان از منشأ آلودگی اورانیوم یافت شده در اماکن مختلف ایران حاصل شده است. نم همچنین توجه دارد که یافته های آژانس با اظهارات ایران درمورد منشأ خارجی اورانیوم با غنای بالا که مشاهده شده، سازگاری دارد.
11.    درخصوص موضوع دوم یعنی برنامۀ غنی سازی سانتریفیوژ گازی و میزان تلاش های ایران برای واردکردن ساخت و استفاده از طراحی سانتریفیوژهای p1 و p2، نم خرسند است که درک بهتری از تلاش های ایران درمورد طراحی های این دو سانتریفیوژ به دست آمده است. نم همچنین توجه می نماید که تلاش ها برای روشن شدن بیشتر این مسئله همچنان درحال انجام است.
12.    آژانس قادر به راستی آزمایی تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی ایران در تأسیسات و سایت های خاصی بوده است و نم توجه می نماید که آژانس توانسته است تأیید نماید که UF6 تولید شده در مرکز یو.سی.اف، همچنان در لاک و مهر قرار دارد (بند 59).
13.    از این رو، در مجموع نم توجه می نماید که پیشرفت قابل توجهی در زمینۀ حل و فصل مسائل باقی ماندۀ ایران حاصل شده و خوش بین است که سؤالات باقی مانده با همکاری فعالانۀ ایران با آژانس، حل و فصل خواهد شد.
14.    نم ضمن توجه به این که اقتدار حقوقی آژانس برای تعقیب راستی آزمایی هرگونه فعالیت محتمل در زمینۀ سلاح های هسته ای محدود است (بند 49)، بر این نظر است که هرگونه درخواست برای افزایش حوزۀ اقتدار حقوقی آژانس در این زمینه باید توسط کشورهای عضو به بحث و مذاکره گذاشته شود. در این ارتباط، نم بار دیگر بر اهمیت ارتقاء و تقویت فرایند چندجانبه تأکید می نماید.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.