بیانیه عدم تعهد در اجلاس اوت 2005 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس اوت 2005 شورای حکام

1. افتخار دارد از طرف اعضای جنبش عدم تعهد، موارد ذیل را بیان نماید.

2.نم در ارتباط با اجرای پادمان آژانس در جمهوری اسلامی ایران و قطعنامه های مربوطۀ شورای حکام، بار دیگر برحق مسلم و غیرقابل انکار استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای توسط اعضاء تأکید می کند.
3.نم درحالی که از تلاش های معطوف به عدم اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی حمایت می کند، بر موضع اصولی خود مبنی بر این که عدم اشاعه و استفادۀ صلح آمیز از فناوری هسته ای باید به یک روش متوازن و غیرتبعیض آمیز اعمال گردند، پایبند است.
4.نم مایل است تأکید کند که تمایز بین تعهدات حقوقی کشورهای عضو درقبال موافقت نامۀ پادمان مربوطه و تعهدات داوطلبانۀ آن ها و لزوم حصول اطمینان از این که تعهدات داوطلبانۀ کشورهای عضو به تعهدات و الزامات حقوقی پادمانی مبدل نمی شود، یک مسئلۀ اساسی و بنیادین است. نم معتقد است چنان چه این دو مسئله به نحوی شفاف از یکدیگر تمییز داده نشوند، این معنا متبادر می گردد که می توان کشورهای عضو را به خاطر عدم پایبندی به تعهدات داوطلبانه شان مجازات نمود.
5.نم یادآوری می نماید که تعلیق فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری یک اقدام اعتمادسازی غیرالزام آور حقوقی بوده و نباید به هیچ وجه به مثابۀ محرومیت یا تحدید حق انکار ناپذیر کشورهای عضو برای توسعۀ انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیز تعبیر و تلقی شود.
6.نم از نقش ایفایی کشورهای عضو از جمله سه کشور اروپایی/ اتحادیۀ اروپا در ایجاد و تقویت فضای همکاری برای یافتن یک راه حل مرضی الطرفین برای این مسئله قدردانی می کند. در این راستا، نم از تمام ابتکارات از جمله ابتکار آفریقای جنوبی تقدیر می نماید.
7.نم با تأکید بر نقش محوری آژانس، اعتماد کامل خود را نسبت به فعالیت حرفه ای آژانس به مدیریت دکتر محمد البرادعی اعلام می دارد. در این ارتباط، نم اعتقاد راسخ دارد که تمام موارد مربوط به پادمان و راستی آزمایی از جمله راستی آزمایی های ایران صرفاً درچارچوب آژانس و مبتنی بر زمینه های فنی قابل حل است.
8.نم پیشرفت حاصله در زمینۀ حل و فصل مسائل باقی مانده درمورد ایران را مورد توجه قرار می دهد و ابراز خوش بینی می کند که چند مسئلۀ باقی مانده نیز باید با استمرار همکاری فعالانۀ ایران با آژانس حل و فصل گردد. نم بر این باور است که اجلاس ویژۀ شورای حکام در این ارتباط باید منجر به حصول به یک راه حل عادلانه و مناسب همراه با رعایت حقوق ایران و همچنین تعهداتش به موجب موافقت نامۀ پادمان ان.پی.تی شود.
9.نم معتقد است تمام مسائل باید از طریق گفتگو و به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود و در این ارتباط، از سه کشور اروپایی / اروپا و ایرانی می خواهد به گفتگوی خود با توجه به دستیابی به یک توافق مرضی الطرفین ادامه دهد.

دیدگاه‌ها بسته هستند.