بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2005 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2005 شورای حکام

1.نم اکنون با پرداختن به موضوعی دیگر، از این واقعیت استقبال می کند که اظهارات شفاهی مدیرکل اکنون گرایش مثبت در جمهوری اسلامی ایران برای اجرای موافقت نامۀ پادمان را مورد تأکید قرار می دهد. نم خرسند است که شاهد است درنتیجۀ همکاری کامل و فعال ایران، یک راستی آزمایی جامع در این کشور درحال اجراست و به نظر می رسد فعالیت های راستی آزمایی آژانس بدون مانع و محدودیت و به ظور مداوم درحال انجام است.

2.نم از این امر استقبال می کند که اقدام داوطلبانه و غیرالزام آور ایران درجهت اعتمادسازی مبنی بر تعلیق غنی سازی و فعالیت های بازفراوری، کاملاً مورد راستی آزمایی آژانس قرار دارد. با وجود این، نم حق بنیادین و مسلم تمام کشورهای عضو را برای استفاده از انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیز مورد تأکید مجدد قرارداده و اعلام می دارد که این اقدام داوطلبانه، یک اقدام اعتمادساز است. ما هنوز بر این نظریم که هرنوع تعلیق داوطلبانه هنگامی که به درخواست های مقتضی پاسخ داده شد، باید پایان پذیرد.
3.نم بار دیگر بر موضع خود مبنی بر این که باید بین اقدامات داوطلبانۀ اعتمادساز و تعهدات حقوقی ناشی از پادمان تمایز قائل شد، تدکید می نماید.

دیدگاه‌ها بسته هستند.