بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2004 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2004 شورای حکام

1.نم از مشاهدۀ روند رو به رشد حل و فصل موضوعات باقی مانده بین ایران و آژانس به ویژه از زمان اجلاس سپتامبر گذشتۀ شورا تاکنون، خرسند است. این روند مثبت همچنین در گزارش های مکرر قبلی مدیرکل به منصۀ ظهور درآمد و در حال حاضر نیز در گزارش موجود بیشتر مورد تأیید قرار گرفته است (بندهای 106 و 107).

2.در حالی که نم آگاه است که آژانس هنوز سرگرم ارزیابی ابعاد دیگر برنامۀ گذشته هسته ای ایران است، از این حقیقت استقبال می کند که تمام مواد اظهارشدۀ هسته ای در ایران مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته و چنان موادی هیچ انحرافی به سمت فعالیت های ممنوعه نداشته است. در همین راستاست که ما استمرار همکاری ایران در زمینۀ اجرای موافقت نامۀ پادمان و پروتکل الحاقی را ترغیب می کنیم (بندهای 11 و 12).
3.برای ارائۀ تضمین های بیشتر مبنی بر این که هیج فعالیت اظهارنشدۀ غنی سازی در ایران وجود ندارد، تنها دو موضوع مورد تحقیق از سوی آژانس وجود دارد. در این ارتباط، نم توجه می کند که آژانس با کمک کشورهای ثالث پیشرفت مستمری در جهت حل و فصل این دو موضوع حاصل کرده و اطمینان دارد که این موضوعات در آیندۀ نزدیک مختومه خواهد شد. نم توجه می کند که مدیرکل به گزارش های مقتضی خود به شورا ادامه خواهد داد (بند 108).
4.در این ارتباط، نم دلگرم است که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس با حمایت نمایندۀ عالی اتحادیه اروپا، بر تعهدات مصرح در بیانیۀ مشترک تهران به تاریخ 21 اکتبر 2003 تأکید مجدد می کنند و تصمیم گرفته اند با حرکت به سمت جلو، به مفاد موافقت نامۀ مربوطه همانگونه که در متن موافقت نامۀ ایران و اروپا در مورخ 15 نوامبر 2004 آمده است، عمل کنند. ما از ایفای نقش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مبنی بر تقویت فضای همکاری برای یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای این موضوع قدردانی می کنیم. در این زمینه، از سایر کشورهای عضو دعوت می کنیم با حمایت خود به این تلاش ها بپیوندند.
5.نم از تصمیم ایران مبنی بر اعتمادسازی بیشتر بر یک مبنای داوطلبانه دائر بر ادامه و گسترش حیطۀ تعلیق خود تا شامل تمامی فعالیت های مرتبط با بازفراوری و غنی سازی شود، استقبال می کند. با این وجود، نم حق اساسی و مسلم تمام کشورهای عضو برای توسعۀ انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیز را مورد تأکید مجدد قرار می دهد و تأیید می کند که این رویکرد داوطلبانه، یک اقدام اعتمادساز است. ما همچنان بر این نظر هستیم که هرگونه تعلیق داوطلبانه باید هنگامی که مقتضیات مربوط برآورده شد، پایان یابد.
6.نم در اجلاس سپتامبر تلاش کرد موضوعات را به نحوی تفکیک کند که اقدامات اعتمادساز، به تعهدات قانونی پادمانی مبدل نشوند. برای نیل به این مقصود، ما سپاسگزار خواهیم بود که هر تلاش لازمی در این گزارش برای تأمین خواست عدم تعهد صورت گیرد، چرا که این دو مقولۀ مرتبط با یکدیگر به هرحال موارد از هم جدایی نیز هستند. نم امیدوار است که مدیرکل نیز از این بعد در ارتباط با روند راستی آزمایی بین این مقوله، تمایز قائل شود.
7.نم برضرورت حل و فصل اولیۀ این موضوعات در یک چارچوب فنی تأکید می کند. برای نیل به این هدف، نم اهمیت یکسانی برای اتخاذ تصمیمات شورا بر اساس اجماع برای خاتمۀ سریع این مسئله و برداشتن آن از دستور کار اجلاس آتی شورا و برخورد با آن به عنوان یک موضوع عادی مربوط به اجرای پادمان، قائل است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.