بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2004 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس سپتامبر 2004 شورای حکام

1.به نیابت از گروه نم، مایلم از دکتر البرداعی مدیرکل آژانس و دبیرخانۀ آن به خاطر ارائۀ گزارش به شورا درمورد اجرای موافقت نامۀ پادمان ان.پی.تی در جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم.

2.نم، یافته های گذشته مدیرکل ر امبنی بر این که هیچ مدرکی دال بر انحراف برنامۀ هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی وجود ندارد، یادآوری می نماید. نم توجه دارد که این گزارش درمورد ایران از ارائۀ اخیر اطلاعات بیشتر توسط ایران در پاسخ به درخواست های آژانس ازجمله ارائۀ سریع توضیحات ازسوی این کشور در زمینۀ اظهاریۀ اولیه تحت پروتکل الحاقی استقبال کرده است. نم همچنین با رضایت توجه می نماید که ایران از زمان اجلاس شورا در ماه ژوئن تاکنون، اجازۀ 6 مورد دسترسی تکمیلی دیگر را نیز داده است.
3.نم در راستای گزارش های قبلی، توجه می نماید که در این گزارش نیز آژانس همچنان به پیشرفت مداوم در زمینۀ درک برنامۀ هسته ای ایران ادامه می دهد. در این ارتباط، نم انتظار دارد این تحول رو به رشد به آژانس در جمع بندی های قطعی و تأیید صحیح و کامل بودن اظهارات ایران درمورد تمام ابعاد برنامۀ هسته ای اش کمک کند.
4.با توجه به دو جنبۀ فعالیت های غنی سازی لیزر و آزمایش های اظهارشدۀ تبدیل اورانیوم ایران، نم توجه می کند که تحقیقات به نقطه ای رسیده اند که پیگیری های بعدی به عنوان یک موضوع معمولی اجرای پادمان انجام خواهد شد. این یک تحول خوشایند است و به وضوح نشان می دهد که پیشرفت قابل ملاحظه ای به سمت نتیجه گیری نهائی درخصوص ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای در ایران مشاهده می شود.
5.درخصوص موضوع نخست باقی مانده، نم با رضایت توجه می کند که درجهت یافتن منشأ آلودگی اورانیوم یافت شده در برخی اماکن ایران و همچنین اطمینان بخشی درمورد منشا آلودگی اورانیوم با غنای بالا، پیشرفت حاصل شده است. به علاوه، نم از توجه به این موضوع خرسند است که از زمان آغاز تجزیه و تحلیل های آژانس تاکنون این گفته که منشأ آلودگی در اورانیوم با غنای بالا نمی تواند درنتیجۀ غنی سازی اورانیوم توسط خود ایران باشد، معقول و موجه به نظر می رسد. در این ارتباط، نم همچنین به حمایت از تلاش های آژانس برای حل وفصل مسئلۀ باقی ماندۀ آلودگی اورانیوم با غنای پائین ادامه می دهد. نم همچنین از همکاری دیگر کشورها برای کمک به درک جنبه های باقی ماندۀ آلودگی اورانیوم استقبال می کند و استمرار همکاری ها را ترغیب می نماید. نم درمورد موضوع دوم در خصوص تلاش های ایران برای واردات، ساخت و استفاده از طراحی سانتریفیوژهای P1 و P2، توجه دارد که آژانس به درک بهتری درمورد تلاش ها و اقدامات ایران درمورد طراحی های هر دو سانتریفیوژ نائل شده است.
6.نم قدردانی می کند که آژانس توانسته است تعلیق غنی سازی ایران در تأسیسات و سایت های خاصی را تأیید کند که فعالیت این مراکز تاکنون در تناقض با تصمیم داوطلبانۀ ایران انجام نگرفته است. در این ارتباط، نم بار دیگر برحق بنیادین و تفکیک ناپذیر تمام کشورهای عضو برای توسعۀ انرژی اتمی در مقاصد صلح آمیز تأکید می کند و تأیید می نماید که این اقدام داوطلبانه، یک اقدام اعتمادساز با ماهیت موقت است که تنها با هدف تسهیل بیشتر پایان دادن این موضوع از دستورکار آژانس صورت می گیرد.
7.نم در انتظار گزارش بعدی مدیرکل است و اعتقاد دارد که این موضوع باید صرفاً درچارچوب فنی حل و فصل شود. بدین منظور، نم برای تصمیم گیری آژانس از طریق اجماع و پایان سریع مسئله و برداشتن آن از دستورکار اجلاس آتی شورا و عادی شدن وضعیت، اهمیت بسیاری قائل است.

دیدگاه‌ها بسته هستند.