بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2004 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس مارس 2004 شورای حکام

آقای رئیس

1.مایلم به نیابت از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، از مدیرکل و دبیرخانۀ آژانس به خاطر ارائه گزارش به شورای حکام در ارتباط با موضوعات پادمانی در جمهوری اسلامی ایران همان گونه که در سند GOV/2004/11 آمده، تشکر کنم.
2.دفتر نم در وین با اعلام رضایت خود از گزارش مزبور، به وضوح اعلام کرده که همکاری فزاینده ای بین ایران و آژانس وجود دارد و این که ایران به افزایش این همکاری ها از طریق اتخاذ اقدامات اصلاحی لازم برای حل و فصل موضوعات، استمرار بخشیده است.
3.ضمن این که دفتر نم از دبیرخانه به خاطر انجام فعالیت های گستردۀ راستی آزمایی که از ماه نوامبر تاکنون انجام داد تقدیر به عمل می آورد، از آژانس می خواهد تلاش ها به ویژه درزمینۀ تجزیه و تحلیل نمونه برداری های محیطی صورت گرفته را به منظور حل و فصل سوالات باقی مانده مربوطه در اسرع وقت سرعت بخشد.
4.نم مایل است یادآوری کند که شورای حکام قبلاً قطعنامۀ GOV/2004/81 را بدون         رأی گیری تصویب کرده و از پیشرفت حاصله از سوی ایران در زمینۀ اقدامات درخواست شده در آن قطعنامه استقبال می کند. نم، به ویژه خاطرنشان می سازد که ایران:
- پروتکل الحاقی را در 18 دسامبر 2003 (بند 5 گزارش) امضاء و پروتکل را قبل از تصویبف اجراء نموده است و این که تعهد کامل خود درقبال ارائۀ اظهارنامه های مورد نیاز براساس جدول زمانی مصرح در پروتکل که 18 دسامبر آغاز آن است را اعلام کرده است.
- در ارائۀ اطلاعات، فراهم نمودن امکان مصاحبه با افراد ذی ربط (بند 3 گزارش)، اعطای دسترسی به آژانس و اجازه به آن برای نمونه برداری های محیطی از هرجا که آژانس ضروری تتشخیص داده است، فعالانه همکاری نموده است. همچنین اعطای دسترسی تکمیلی بازرسان به اماکن مختلف از جمله تأسیسات کارگاهی در مراکز نظامی (بند 72 گزارش) و ارائۀ سایر اطلاعات برای حل و فصل موضوع باقی ماندۀ آلودگی (بندهای 36 و 37 و 38 و 40 گزارش) توسط ایران، به طور خاص شایان توجه است.
- فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری خود را به طور داوطلبانه تعلیق نموده و از آژانس برای راستی آزمایی این تعلیق دعوت کرده است.
- اطلاعات و صورت کاملی از طراحی ها و گزارش های فنی در ارتباط با آزمایشات تبدیل اورانیوم را که آژانس را قادر ساخته است به جمع بندی مقدماتی پیرامون یک موضوع مهم دست یابد، در ژانویۀ 2004 ارائه نموده است که به نظر می رسد آزمایشات و فعالیت های مرتبط با پروژۀ تبدیل اورانیوم در UCF معتبر و قابل اعتماد باشد (بندهای 14 و 73 گزارش).
- تمام مواد هسته ای را به منظور راستی آزمایی به آژانس اعلام کرده، تمام تغییرات در گزارش سیاهه و فهرست این مواد را به همراه بیلان مربوطه و نیز فهرست فیزیکی سیاهه مواد مورد درخواست آژانس را ارائه نموده است.
5.نم این موضوع را که اظهارنامۀ فعالیت های هسته ای ایران که در 21 اکتبر 2003 به آژانس تسلیم شده تمام موارد درخواستی به موجب موافقت نامۀ جامع پادمان را پوشش می دهد و اینک اظهاریه های بعدی مطابق تعهدات ایران به موجب پروتکل الحاقی و راستی آزمایی های مربوطه صورت خواهد گرفت، مورد توجه قرار می دهد.
6.نم، تعلیق فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری از سوی ایران و نظارت های مربوطه توسط آژانس را مورد توجه قرار می دهد. نم، با به خاطر سپردن حق اساسی و مسلم کشورهای عضو برای توسعۀ انرژی هسته ای در مقاصد صلح آمیز، تأکید می کند که این اقدام داوطلبانه تنها با هدف اعتمادسازی صورت گرفته و مقصود از آن، حل و فصل سریع مسئله بوده است.
7.نم از همکاری شتاب گرفته بین ایران و آژانس استقبال می کند و امیدوار است این همکاری تا مرز حصول به هدف حل و فصل کامل موضوع در سریع ترین زمان ممکن ادامه یابد. نم معتقد است که شفافیت و همکاری کامل ایران یک رویداد مورد استقبال است و باید منتج به فصل جدیدی از تعامل بین ایران و آژانس گردد.
8.نم به اتخاذ تصمیم در شورا از طریق اجماع اهمیت فوق العاده ای قائل است. در این زمینه، نم گفتگوهای مثبت بین کشورهای عضو را به منظور خاتمۀ سریع و مسالمت آمیز مسئله درچارچوب اختیارات آژانس ترغیب می نماید. ما از نقش برخی از کشورهای اروپایی و سایر کشورها در تقویت فضای همکاری تقدیر نموده و دیگر کشورهای عضو را با حمایت و پیوستن به چنان تلاش هایی دعوت می کنیم.
9.با توجه به تصویب بدون رأی گیری قطعنامۀ حاضر درمورد ایران، نم که اصلاحیه های متعددی را درمورد متن قطعنامه و براساس یک روحیۀ مصالحه پیشنهاد کرده بود آماده است قطعنامه را به استثنای بند اجرایی نهم آن بپذیرد.
10.    در این ارتباط، تلقی نم از بند 9 اجرایی قطعنامه این است که شورای حکام در اجلاس ژوئن براساس گزارش بعدی مدیرکل درخصوص این موضوع به جمع بندی مناسب خواهد رسید.
11.    نم به انعکاس و بازگویی اظهارات مدیرکل می پردازد و ما همه در انتظار زمانی هستیم که موضوعات باقی مانده در این زمینه حل و فصل شوند و اعتماد بین المللی احیاء گردد. در آن مرحله، دستیابی به وضعیت عادی در این ارتباط امکان پذیر خواهد بود.

دیدگاه‌ها بسته هستند.