بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2003 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس نوامبر 2003 شورای حکام

1.شاخۀ نم در وین، تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الحاق به پروتکل الحاقی در پی تعهداتش به موجب سند 77/2003/GOV را مورد توجه قرار می دهد. این تصمیم نشان می دهد که ایران آمادگی دارد به طور داوطلبانه، برطبق مفاد پروتکل تا زمان لازم الإجراء شدن آن عمل نماید.

2.به نیابت از اعضای نم در وین، مایلم مراتب قدردانی جنبش را از آقای دکتر محمد البرادعی و دبیرخانه به خاطر گزارش به شورای حکام درخصوص مسائل پادمانی در جمهوری اسلامی ایران همان گونه که در سند 75/2003/GOVآمده است، اعلام دارم.
3.نم این گزارش جامع را مورد توجه قرار می دهد و به قصورات گذشتۀ ایران توجه می نماید. این گزارش همچنین به طور آشکار از افزایش همکاری بین ایران و آژانس و این که ایران به افزایش همکاری هایش از طریق اتخاذ اقدامات اصلاحی برای اصلاح و حل و فصل مسائل موجود ادامه داده، سخن گفته است.
4.در ارتباط با موارد مطرح در قطعنامۀ (69/2003/GOV) که از جمله گفته شده به منظور حصول اطمینان از راستی آزمایی آژانس درمورد عدم انحراف مواد هسته ای ایران و این که ایران به اصلاح تمام موارد قصور شناسایی شده توسط آژانس بپردازد و همکاری کامل با آژانس به منظور تضمین راستی آزمایی پایبندی ایران درقبال موافقت نامۀ پادمان ایران از طریق اتخاذ تمام اقدامات لازم تا پایان اکتبر 2003 داشته باشد، نم با قدردانی این نکته را مورد توجه قرار می دهد که ایران چنان اقداماتی را که شامل موارد ذیل است، انجام داده است:
- ایران، تمام مواد و اجزای مربوط به برنامۀ غنی سازی را از جمله تجهیزات و اجزایی که گفته می شد به ذرات اورانیوم با غنای بالا آلوده شده (بند 34 گزارش)، در 23 اکتبر 2003 به طور کامل اظهار و اعلام کرده با آژانس در شناسایی منشأ و تاریخ دریافت این واردات و اماکنی که ذخیره سازی در آن ها صورت گرفته و این مواد در آن ها به کار گرفته شده، همکاری نموده است (بند 51 گزارش).
- ایران، اجازۀ دسترسی نامحدود و فراتر از تعهدات قانونی اش از جمله اجازۀ        نمونه برداری های محیطی را به آژانس جهت بازرسی تمام اماکنی که برای بررسی صحت و سقم اظهاریه های ایران از ابتدای ماه اکتبر 2003 لازم می دانسته، اعطاء نموده است. این بازرسی شامل مجتمع صنعتی کلاهدوز (بند 10 گزارش) هم می شده است.
- ایران به مسائل ناشی از نتیجه گیری متخصصان آژانس مبنی بر این که ایران برای توسعۀ فناوری غنی سازی تا سطح کنونی بایستی آزمایش هایی را بر روی سانتریفیوژهای گازی انجام داده باشد، اذعان نموده و آن ها را حل و فصل کرده است (بند 32 گزارش).
- ایران در ارتباط با انجام آزمایشات تبدیل اورانیوم، اطلاعات کاملی را طی روزهای 9 و 23 اکتبر ارائه کرده است (بندهای 11 و 16 گزارش ).
- ایران سایر اطلاعات و توضیحات مشابه را ارائه نموده و درحال برداشتن گام هایی دیگر است که از سوی آژانس برای حل وفصل تمام مسائل باقی مانده درخصوص مواد و فعالیت های هسته ای از جمله نتایج نمونه برداری های محیطی ضروری تشخیص داده شده است. این اطلاعات نیز در 23 اکتبر ارائه شده است (بند 16 گزارش).
5.در این راستا، نم خرسند است که ایران به طور فعال با آژانس همکاری کرده و تمام قصورات را اصلاح و اقدامات فوری و ضروری مورد درخواست قطعنامه را به رغم آن که برخی از    آن ها فراتر از تعهدات قانونی کنونی آن است، انجام داده است. نم همچنین از آن خرسند است که این سطح از همکاری ها منتج به این اظهار از سوی آژانس شده است که تا این تاریخ هیچ گواه و مدرکی دال بر ارتباط مواد و فعالیت های هسته ای پیش تر اظهار نشده با برنامۀ سلاح های هسته ای وجود ندارد.
6.در این ارتباط، مایلم یادآوری کنم که وزرای خارجۀ نم در اجلاس مورخ 26 سپتامبر 2003 در نیویورک، از افزایش همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده بودند. در این راستا، آن ها همچنین ایران را به ادامۀ این همکاری ها ترغیب و از تمام کشورها خواسته اند مدیر کل آژانس را در ایجاد چارچوبی همراه با مشورت و رایزنی با ایران جهت پایان بخشیدن به تمام مسائل باقی مانده مساعدت نمایند. نم مجدداً تأکید می کند که این فرایند باید در اسرع وقت منتج به یک جمع بندی صحیح و دقیق گردد.
7.نم از بیانیه مشترک در پایان سفر وزرای امور خارجۀ فرانسه، آلمان و انگلیس به جمهوری اسلامی ایران که طی آن درخصوص اتخاذ تدابیری برای حل و فصل تمام مسائل باقی ماندۀ آژانس درخصوص برنامۀ هسته ای ایران و همچنین افزایش اعتماد برای همکاری       مسالمت آمیز در عرصۀ هسته ای توافق به عمل آمد، استقبال می کند.
8.نم به این واقعیت توجه می کند که آن ها همچنین متعهد شدند با ایران درجهت ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقۀ عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه همکاری کنند. نم، حمایت کامل خود را از ایجاد سریع چنین منطقه ای در منطقه برپایۀ قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی در این ارتباط بار دیگر اعلام       می نماید. نم، یک بار دیگر از تمام طرف های ذی ربط می خواهد گام های فوری و عملی درجهت تحقق این هدف بردارند و از اسرائیل می خواهد تمام تأسیسات هسته ای را فوراً تحت نظارت پادمان جامع آژانس قرار دهد.
9.نم، اعلام تعلیق داوطلبانۀ فعالیت های غنی سازی را از سوی ایران به عنوان یک اقدام اعتمادساز مورد توجه قرار داد. به همین ترتیب، نم اعلام قصد ایران مبنی بر الحاق به پروتکل الحاقی و اقدام مطابق با مفاد این پروتکل تا زمان لازم الإجراء شدن آن را به عنوان یک تحول مثبت، مورد توجه قرار می دهد (بندهای 18 و 54 گزارش).
10.         نم، حق اساسی و انکارناپذیر تمام کشورهای عضو را برای توسعۀ انرژی هسته ای در مقاصد صلح آمیز مجدداً مورد تأکید قرار می دهد. نم، همچنین اهمیت زیادی برای ایجاد توازن متناسب بین حقوق و تعهدات کشورهای عضو قائل است.
11.    نم، به ترغیب استمرار همکاری شتاب یافته بین ایران و آژانس با حمایت دیگر کشورهای عضو درجهت حل و فصل کامل موضوع ادامه می دهد. نم، همچنان تأکید می کند که این موضوع از طریق گفتگوهای سازنده درچارچوب آژانس باید در اسرع وقت حل و فصل شود. لزوم اتخاذ هرگونه تصمیم در شورای حکام بر اساس اجماع و منطبق با روح چندجانبه گرایی و قطعنامه هایی که مورد توافق چند جانبه قرار دارند، برای نم حائز کمال اهمیت است. در این ارتباط، نم آمادۀ همکاری در جهت نیل به این هدف است.
12.    نم، اعتماد کامل خود را نسبت به مدیرکل و توانایی او در انجام بی طرفانه، مؤثر و حرفه ای وظایفش همچنان اعلام می نماید.
13.    نم از کشورهای عضو می خواهد تا از ماهیت فنی آژانس، منطبق با نقش تعیین شده برای آن در اساسنامه دفاع نموده و در ارتباط با اختیارات مربوط به راستی آزمایی آن، بر این باور و اعتقاد باشند که فعالیت های آژانس باید منطبق با موافقت نامۀ پادمانی مربوط به کشورهای عضو باشد.
14.    نهایتاً این که مایلم اظهارات ایراد شده اینجانب در این اجلاس، به طور کامل در سوابق و اسناد آن انعکاس یابد.

دیدگاه‌ها بسته هستند.