بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2003 شورای حکام

بیانیه عدم تعهد در اجلاس ژوئن 2003 شورای حکام

خانم رئیس

1.امروز، درواقع یک روز تاریخی برای شعبۀ جنبش عدم تعهد در وین می باشد. اما در ابتدا اجازه می خواهم قدردانی صمیمانۀ اعضای عدم تعهد در آژانس را به شما به خاطر هدایت توانمندانۀ شورای حکام ابراز دارم. اعضای عدم تعهد از این که یکی از اعضای فعال عدم تعهد (سفیر کویت) در مقام ریاست شورای حکام قرار گرفته است خرسند می باشد و ما قول می دهیم به منظور تضمین نتایج موفق، همکاری و حمایت کامل داشته باشیم.
2.شعبۀ وین در وین همچنین تمایل دارد فرصت را مغتنم شمرده و از مدیرکل آژانس، آقای محمد البرادعی، قدردانی نماید و حمایت خود از تلاش های ایشان در هدایت آژانس به شیوه ای حرفه ای و درراستای دستیابی به اهداف و انجام مأموریتش ابراز می دارد.
3.افتخار دارم تا از طرف شعبۀ عدم تعهد در وین، این بیانیه را ارائه نمایم. نم درچارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی، حضور خود را برای اولین بار به عنوان یک گروه در آژانس متعاقب بیانیۀ سیزدهمین کنفرانس سران عدم تعهد در کوآلالامپور در 25 فوریۀ 2003 اعلام می دارد. این بیانیه اظهار می دارد: “تقویت هماهنگی و همکاری از طریق برگزاری جلسات منظم دفتر هماهنگی در نیویورک، و همچنین ژنو، وین و نایروبی و در صورت ضرورت در سایر مراکز، با هدف پاسخگوئی به موقع به تحولات بین المللی که بر جنبش و اعضای آن تأثیر می گذارد”. علاوه بر این، اعضای عدم تعهد احساس کردند که درحال حاضر نیاز به ایفای نقش فعال این جنبش در موضوعات آژانس و در همکاری و هماهنگی نزدیک با گروه 77 و چین وجود دارد.
4.اعضای عدم تعهد نگرانی شدید خود را درخصوص افزایش توسل به یکجانبه گرائی و تجویزات تحمیلی یک جانبه ابراز می دارد و در این چارچوب، تأکید می کند که چندجانبه گرائی و راه حل های توافق شدۀ چندجانبه برطبق منشور ملل متحد، تنها روش پایدار برای رسیدگی به موضوعات خلع سلاحی و امنیت بین المللی می باشد. در این رابطه، نم از تصویب قطعنامۀ 63/57 توسط مجمع عمومی درخصوص ارتقاء چندجانبه گرائی در حوزۀ خلع سلاح و عدم اشاعه، استقبال می کند.
5.نم، کاملاً نقش آژانس را به عنوان یک سازمان علمی و فنی بین دولتی مستقل درون نظام ملل متحد که به عنوان یک نقطۀ تماس جهانی برای همکاری های هسته ای خدمت می کند، به رسمیت می شناسد. آژانس به کشورهای درحال توسعه در برنامه ریزی برای استفاده از علوم و فناوری هسته ای جهت مقاصد مختلف صلح آمیز به ویژه درقالب دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی شامل تولید الکتریسیته، و همچنین تسهیل انتقال چنین فناوری و دانشی به شیوه ای پایدار، کمک می کند. در این چارچوب است که اعضای عدم تعهد همراهی خود را با بیانیۀ برزیل که از طرف گروه 77 و چین درخصوص سایر موضوعات در دستورکار این اجلاس شورای حکام ارائه شده است، ابراز می دارند.
6.اعضای عدم تعهد حمایت خود را از ایجاد منطقۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح های کشتار جمعی تکرار می کنند. به این منظور، ما بر نیاز به ایجاد سریع منطقۀ عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه برطبق قطعنامۀ 487 (1981) و بند 14 قطعنامۀ 687 (1991) شورای امنیت و قطعنامه های مرتبط مجمع عمومی که با اجماع تصویب شدند، مجدداً تأکید می کنیم. ما از تمامی کشورهای عضو مربوطه می خواهیم که جهت ایجاد چنین منطقه ای اقدامات فوری و عملی اتخاذ نمایند و تا ایجاد این منطقه، از اسرائیل می خواهیم تا سریعاً تمامی تأسیسات هسته ای خود را تحت پادمان کامل آژانس قرار دهد.
7.اعضای نم با نگرانی مدنظر قرار می دهند که محدودیت های بی مورد درخصوص صادرات مواد، تجهیزات و فناوری به کشورهای درحال توسعه، هنوز ادامه دارد. ما مجدداً تأکید می کنیم که نگرانی های اشاعه از طریق موافقت نامه های غیرتبعیض آمیز، جامع، جهانی و مذاکره شده به شیوۀ چندجانبه، بهتر برآورده می شوند. ترتیبات کنترلی عدم اشاعه باید شفاف بوده و برای مشارکت تمامی اعضاء باز باشد و باید تضمین نمایند که نسبت به دسترسی به مواد، تجهیزات و فناوری برای مقاصد صلح آمیز و موردنیاز کشورهای درحال توسعه برای توسعۀ مداوم آنان، محدودیتی ایجاد ننمایند.
8.جنبش از بازدید مدیرکل آژانس از ایران و همچنین امضای ترتیبات فرعی اصلاح شده توسط ایران در 26 فوریۀ 2003 استقبال می کند.
9.اعضای عدم تعهد از ابتکار سازنده و سیاست شفاف ایران در ارائۀ استراتژی هسته ای صلح آمیز کشور به اعضای آژانس توسط جناب آقای رضا آقازاده، معاون رئیس جمهور، در 5 می 2003 استقبال می کنند.
10.    در این چارچوب، جنبش از تصمیم ایران مبنی بر اعطای اجازه به آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته ای آن به صورت داوطلبانه حتی قبل از پذیرش رسمی ترتیبات فرعی اصلاح شده، استقبال می کند. جنبش همچنین از اقدامات اعتمادساز ایران ازجمله ارائۀ داوطلبانۀ پرسشنامۀ اطلاعات طراحی چند تأسیسات، اعطای اجازۀ نمونه برداری محیطی از برخی تأسیسات، تسهیل بازدید مسئولین پادمان آژانس و بازرسان از تأسیسات متعدد، و اعطای جازۀ بازدید از چند ساختمان و کارگاه که هیچ ارتباطی با تأسیسات هسته ای نداشتند توسط مسئولین و بازرسان آژانس، استقبال می کند. اعضای عدم تعهد اتخاذ گام های متعدد توسط ایران بعد از پذیرش ترتیبات فرعی اصلاح شده شامل پذیرش 6 مأموریت پادمانی آژانس درطول سه ماه گذشته را مدنظر قرار می دهند.
11.    اعضای عدم تعهد بر این عقیده هستند که محتوای گزارش مندرج در سند GOV/2003/40 دلالتی بر عدم پایبندی ندارد و فقط مبین قصور در گزارش است. جنبش آژانس و ایران را تشویق می کند که به مشورت ها و گفتگوهای خود برای دستیابی به پیشرفت محتوایی درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در تأسیسات جدید ادامه دهند. اعضای عدم تعهد همچنین از تلاش های مدیرکل در این رابطه قدردانی کرده و از اعلام ایران مبنی بر بررسی مثبت امضای پروتکل الحاقی و همچنین دعوت باز از کشورهای توسعه یافته برای مشارکت و همکاری در برنامۀ هسته ای آن استقبال می کند.
 

دیدگاه‌ها بسته هستند.