چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

متاسفانه برخی کشورهای زورگو و انحصارطلب که تمایل دارند فناوری های پیشرفته را در انحصار خود نگه دارند و کشورهای جهان سوم و درحال توسعه را به خود وابسته نگه دارند، با به کارگیری ابزارهای مختلف سعی دارند حقوق مشروع و قانونی کشورها در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را محدود نمایند. مورد جمهوری اسلامی ایران، نمونه بارز یک رفتار غیرقانونی و تبعیض آمیز توسط این کشورها می باشد. در مورد ایران، طرح مباحثی چون وجود برنامۀ سلاح هسته‌ای و یا انحراف و تلاش برای کسب سلاح هسته‌ای درحالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به صراحت آن ها را رد می کند، بهانه و دروغ پردازی بیش نیست. دفاع ایران از حقوق هسته‌ای تنها دفاع از حقوق خود نبود، بلکه دفاع از حقوق هسته‌ای تمامی کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بود. طبیعتاً، هرگونه برخورد و تعامل با موضوع هسته‌ای ایران و چگونگی سیاست ایران در این زمینه می توانست به سیاست و نسخه ای واحد برای این کشورها تبدیل شود. از اینرو، ما به عنوان اعضای جامعه جهانی به طور متحد علیه این اقدامات غیرقانونی و انحصارطلبانه خواهیم ایستاد.

شما عضو محترم این جامعه جهانی می توانید به طرق مختلف (ارائه سخنرانی، انجام فعالیت های پژوهشی، نوشتن مقاله و ارسال برای روزنامه ها) به روشنگری در این زمینه بپردازید و علاوه بر این، دادخواست زیر را نیز در این زمینه ارسال دارید.

دیدگاه‌ها بسته هستند.