ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران

ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران

بهانه و دستاویزی که موضوع هسته ای را به دستورکار آژانس تحمیل نمود و متعاقباً اقدامات غیرقابل توجیه و غیرقانونی شورای امنیت را باعث گردید، ابهامات و ادعاهای چند کشور معدود در خصوص برنامه هسته ای ایران و بزرگ نمایی این ابهامات بود که با هدف زیرسئوال بردن ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران صورت پذیرفت.

آمریکا همواره ادعا می کند که حقیقت را می گوید. نماینده آمریکا در اجلاس ژوئن 2003 شورای حکام اظهار داشت: سئوالات درباره اهداف هسته ای ایران به دلیل تبلیغات آمریکا مطرح نمی شود، بلکه ناشی از حقایق است. نماینده آمریکا در نشست شورای حکام در سپتامبر 2003 نیز اظهار داشت: برخی ادعا کرده اند که آمریکا به دنبال سیاسی کردن روند آژانس هستند. چیزی بهتر از حقیقت نمی تواند گویای همه چیز باشد.
با استفاده از استنادات زیر، ثابت می شود که آمریکا و کشورهای غربی همواره به جامعه بین المللی درخصوص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران دروغ گفته و اطلاعات انحرافی و ساختگی ارائه کرده اند.
 
ادعاهای آمریکا در مورد عدم پایبندی:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2003: آمریکا معتقد است حقائق موجود، به طور کامل استنباط فوری مبنی بر عدم پایبندی ایران در مقابل تعهدات پادمانی خود را توجیه می کند.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام نوامبر 2004: آمریکا معتقد است نقض موافقت نامه پادمان توسط ایران نیاز به ارائه گزارش آژانس به شورای امنیت بر اساس اساسنامه خود را تشدید کرده است.
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام مارس 2005: شورای حکام باید موارد عدم پایبندی ایران را به موافقت نامه پادمانهایش به شورای امنیت سازمان ملل گزارش نماید.
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2005:زمان آن رسیده است که گزارش مربوط به عدم پایبندی ایران به شورای امنیت گزارش گردد.
-       قطعنامه شورای حکام در 24 سپتامبر 2005 (به پیشنهاد آمریکا و غرب): درمی یابد که بسیاری از قصورات و نقض تعهدات ایران مبنی بر عمل به موافقت نامه پادمان ان.پی.تی به موجب بند (ج) ماده 12 اساسنامه آژانس، عدم پایبندی محسوب می شود.
هیچ توجیهی در مورد عدم پایبندی و گزارش دهی به شورای امنیت وجود ندارد:
-       بند (ج) ماده 12 اساسنامه‌آژانس: بازرسان هرگونه موارد عدم پایبندی را تشخیص و آن را به مدیرکل گزارش خواهند نمود که وی نیز متعاقباً گزارش را به شورای حکام تسلیم خواهد کرد. شورا از کشور یا کشورهای مخاطب درخواست خواهد کرد که هرگونه عدم پایبندی را که رخ داده، رفع نمایند. شورا موارد عدم پایبندی را به تمام اعضاء و همچنین به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد کرد.
-       گزارش های آژانس: هیچ یک از گزارش های آژانس در مورد اجرای پادمان در ایران، حاکی از عدم پایبندی ایران نبوده است. عبارت عدم پایبندی با اهداف سیاسی از سوی برخی از کشورها و شورای حکام مطرح شده است. این اقدام سیاسی، مبنای غیرقانونی گزارش دهی به شورای امنیت شده است.
 
ادعاهای مربوط به ساخت سلاح:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2004: همانگونه که ما در دفعات فراوان به طور روشن بیان کرده ایم، آمریکا معتقد است ایران با نقض تعهدات قطعی خود به موجب ماده 2 ان.پی.تی به دنبال سلاح هسته ای است. اما بسیاری این ادعا را زیر سئوال برده اند.
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2004:انتظار تا موقعی که آژانس سلاح هسته ای پیدا کند یا تا زمانی که مدرک مقتضی از وجود برنامه سلاح های هسته ای به دست آید، انتظاری خواهد بود که ممکن است دیگر خیلی دیر شده باشد.
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2004: هر هفته که می گذرد،    ایران به نقطه ای که نه ما و نه هیچ نهاد بین المللی قادر نخواهد بود آن را از دستیابی به قابلیت سلاح های هسته ای بازدارد، نزدیک تر می شود.
-       بیانیه آمریکا به شورای حکام نوامبر 2005: پیگیری قابلیت ها و توانمندی های ساخت سلاح هسته ای توسط ایران برای همه ما خطر محسوب می شود. ما می توانیم تنها این نتیجه را بگیریم که رهبران ایران مصمم اند بدون درنظر گرفتن هزینه آن برای مردم ایران و هزینه آن برای جایگاه بین المللی ایران، توانمندی های مربوط به تولید سلاح هسته ای را توسعه دهند.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام فوریه 2006:اقدام شورای حکام در ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، پیامی قوی و روشن به رهبران ایران است تا از پیگیری توانمندی های ساخت سلاح دست بردارند.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام سپتامبر 2006:ما معتقدیم ایران به نحوی مجدّانه و پیگیر، به دنبال فناوری مواد و دانش ساخت سلاح هسته ای است.
 
فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز هستند:
-       گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا در نوامبر 2007: ایران در حال حاضر فاقد برنامه سلاح هسته است.
-       گزارش مدیرکل در نوامبر 2004: (که متعاقباً در تمام گزارش ها – 20 مورد گزارش- به شورای حکام تکرار شده است): تمام مواد هسته ای اظهارشده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و از اینرو چنان موادی به سمت فعالیت های ممنوعه انحراف نداشته است.
-       گزارش مدیرکل در مارس 2006: آژانس هیچ انحرافی از مواد هسته ای به سمت سلاح های هسته یا دیگر وسایل انفجاری هسته ای مشاهده نکرده است.
-       بیانیه مدیرکل آژانس در خصوص گزارش برآورد اطلاعاتی ملی آمریکا(4 دسامبر 2007، قبل از حل و فصل مسائل باقی مانده): آژانس هنوز مدرکی متقن دال بر وجود برنامه جاری سلاح های هسته ای یا تأسیسات اظهارنشده هسته ای در ایران ندارد.
-       نامه مورخ 12 سپتامبر 2006 آژانس در واکنش به گزارش کمیته اطلاعات کاخ سفید آمریکا در 23 اوت 2006: آژانس: این گزارش حاوی برخی اطلاعات نادرست، گمراه کننده و بی اساس است. آمریکا: ایران در حال حاضر سرگرم غنی سازی اورانیوم تا درجه ساخت سلاح است. آژانس: اطلاعات درباره غنی سازی اورانیوم که در حال حاضر در کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت انجام می گیرد، در آوریل 2006 توسط مدیرکل آژانس به شورای حکام در حدود 6/3 درصد گزارش شده است. توصیف و نسبت دادن این میزان از غنی سازی به درجه ساخت سلاح نادرست است، چرا که استفاده از عبارت درجه ساخت معمولاً به غنی سازی اورانیوم به میزان 90 درصد یا بالاتر اطلاق می گرددآمریکا: ایران به طور مخفیانه رادیواکتیو عنصر پلونیوم 210 با عمر کوتاه را که منبع نوترونی ساخت سلاح است، تولید کرده است. آژانس: استفاده از عبارت «تولید مخفیانه» گمراه کننده است، زیرا گزارش تولید پلونیوم 210 به موجب موافقت نامه پادمان ان.پی.تی برای ایران الزامی نیست. آمریکا: مدیرکل تصمیم گرفت آقای چارلی، یک بازرس ارشد پادمان آژانس را به خاطر اظهار نگرانی ها در مورد فریبکاری ایران در مورد برنامه هسته ای اش از سمت خود برکنار کند. آژانس: دبیرخانه آژانس در مورد اظهارات و ادعاهای نادرست و گمراه کننده در این زمینه اعتراض جدی می نماید. درخواست ایران از مدیرکل مبنی باز پس گیری بازرس انتصابی ر اساس حقوقش به موجب موافقتنامه پادمان بود.
 
ادعاهای مربوطه به فعالیت های بازفراوری در ایران:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام نوامبر 2003 (که مکرراً در هر یک از بیانیه­های آمریکا در قطعنامه­های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل تکرار شده است): به منظور احیای اعتماد بین المللی به مقاصد هسته ای ایران، این کشور باید تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری را به حالت تعلیق درآورد.
هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران وجود ندارد:
-       گزارش فوریه 2007 مدیرکل (که متعاقباً در هر یک از گزارش ها به شورای حکام تکرار شده است): هیچ علامتی دال بر وجود فعالیت های مربوط به بازفرآوری در هریک از سایت های اظهارشده ایران مشاهده نشده است.
ایران و برنامه کاری با آژانس برای حل مسائل باقی مانده (21 اوت 2007):
-       آزمایش های پلوتونیوم
-       سانتریفیوژهای پی.یک و پی.دو
-       سند فلز اورانیوم
-       منشأ آلودگی در یکی از تجهیزات یک دانشگاه فنی
-       پولونیوم 210
-       معدن گچین
آزمایش های پلوتونیوم:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام نوامبر 2004: ما نمی توانیم فعالیت مخفیانه ایران در زمینه جداسازی پلوتونیوم را فراموش کنیم. این فعالیت، نشانه قوی مبنی بر تهدید رو به افزایش برنامه پلتونیومی سلاح های هسته ای ایران است.
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام سپتامبر 2005: ایران همچنین در ارائه توضیحات قانع کننده پیرامون آزمایش های گذشته مخفیانه خود برای جداسازی پلوتونیوم قصور کرده است.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام نوامبر 2006: آژانس پلوتونیوم اضافی از کانتینرهای ذخیره مواد خاص از آزمایش های گذشته پلوتونیوم پیدا کرده است. این یافته به همراه امتناع ایران از ارائه اطلاعات اضافی به آژانس در مورد ماهیت و زمان فعالیت های گذشته پلوتونیومی آن، حاکی از آن است که ایران به مخفی نگاه داشتن جزئیات مربوط به دامنه واقعی این فعالیت ها ادامه می دهد.
 
آزمایش های پلوتونیوم، مسئله حل شده:
-       گزارش مدیرکل در اوت 2007: آژانس از این رو نتیجه گیری کرده است که اظهارات ایران با یافته های آژانس ناسازگار نیست و لذا، این مسئله را خاتمه یافته تلقی می کند.
 
سانتریفیوژهای پی.یک و پی.دو:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام ژوئن 2005: پیشنهاد 1987، شامل برخی فناوری های حساس از جمله تبدیل اورانیوم و ریخته گری است که می تواند برای تبدیل اورانیوم با غنای بالا به فلز مورد بهره برداری قرار گیرد.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام نوامبر 2005: آژانس کماکان در جستجوی اطلاعاتی پیرامون دامنه برنامه­های سانتریفیوژهای پی.یک و پی.دو ایران است و همچنان ادعاهای ایران مبنی بر این که بین سال های 1995 و 2002 هیچ فعالیتی را در زمینه طراحی سانتریفیوژ پی 2 انجام نداده است، قابل قبول نمی یابد.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام ژوئن 2006: ایران از پاسخ به سئوالات آژانس در زمینه برنامه­های پیشرفته و بالقوه اظهارنشده سانتریفیوژ امتناع می کند.
سانتریفیوژهای پی 1 و پی 2، مسئله حل شده:
-       گزارش مدیرکل در نوامبر 2007: بر اساس مصاحبه های صورت گرفته با مقامات ایرانی و اعضای در دسترس شبکه تأمین، سندهای ارائه شده توسط ایران و اطلاعات جمع آوری شده به واسطه تحقیقات مستقل آژانس در این زمینه، آژانس به این جمع بندی رسید که اظهارات ایران با سایر اطلاعات در دسترس آژانس در مورد دستیابی ایران به فناوری غنی سازی سانتریفیوژ پی 1 اعلام شده در سال 1987، سازگار و هماهنگ است.
-       گزارش مدیرکل در نوامبر 2007: اطلاعات ارائه شده از سوی ایران در مورد زمان این خریدها (پیشنهاد 1993) و کمیت های مربوط با یافته های آژانس همخوانی دارد.
-       گزارش نوامبر 2007 مدیر کل: آژانس به این نتیجه گیری رسیده است که اظهارات ایران در خصوص محتوای فعالیت های اظهارشده تحقیق و توسعه پی 2 با یافته های آژانس همخوانی دارد.
-       نامه آژانس به ایران درباره پی 1 و پی 2 (23 نوامبر 2007): دبیرخانه توجه می نماید که ایران تمام اقدامات لازم در این ارتباط به موجب برنامه کاری را تکمیل کرده و به سبب انجام اقدامات راستی آزمایی آژانس و آیین نامه های مربوطه، این موضوع (پی 1 و پی 2) دیگر باقی مانده نیست.
سند اورانیوم فلزی:
-       بیانیه آمریکا در شورای حکام ژوئن 2003: چرا ایران به آزمایش قابلیت و توانمندی خود برای ساخت فلز اورانیوم می پردازد؟ نیاز نیست به شورای حکام یادآوری شود که فلز اورانیوم برای ساخت قطعات شکافت پذیر برای سلاح های هسته ای از نوع دارای اورانیوم غنی شده بالا به کار می رود.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام مارس 2006: در ماه ژانویه، آژانس گزارش داد که ایران یک سند 15 صفه ای در مورد غنی سازی ریخته گری و تبدیل فلز اورانیوم تهی شده به نیمکره را در اختیار دارد. بازرسان آژانس، ظاهراً تردیدی ندارند که این اطلاعات به وضوح برای ساخت قطعات سلاح هسته ای درنظر گرفته شده اند.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام ژوئن 2006: ایران از اجابت درخواست آژانس مبنی بر استرداد یک سند که از شبکه عبدالقریرخان در ارتباط با ساخت قطعات سلاح های هسته ای دریافت کرده است، امتناع نمود.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام سپتامبر 2007: ایران از همکاری در زمینه برخی از مسائل مهم و جدی از قبیل فعالیت های مرتبط با سلاح های هسته از جمله نگهدای یک سند مربوط به نیمکره اورانیوم فلزی اجتناب می نماید.
سند اورانیوم فلزی، مسئل حل شده:
-       گزارش مدیرکل در نوامبر 2007: در 8 نوامبر 2007 آژانس یک کپی از سند 15 صفحه ای حاوی روش های تقلیل UF6 به فلز اورانیوم و ریخته گری آن و تبدیل به نیمکره را دریافت نمود. ایران تأکید نموده است که این سند همراه با اسناد سانتریفیوژ پی 1 در سال 1987 دریافت شده است. صرف نظر از آزمایشهای تبدیل UF4 به فلز اورانیوم در مرکز تحقیقات هسته ای تهران، آژانس هیچ علامتی را از هیچگونه تبدیل UF6 و فعالیت ریخته گری در ایران مشاهده نکرده است.
-       نامه آژانس به ایران در مورد فلز اورانیوم (23 نوامبر 2007): ایران یک کپی از سند مربوطه را در مورخ 8 نوامبر 2007 در اختیار آژانس قرار داد و آژانس از ایران به خاطر سند ارائه شده تشکر نموده و تأیید می نماید که ایران این اقدام مرتبط با برنامه کاری را تکمیل کرده است.
منشأ آلودگی در یکی از تجهیزات یک دانشگاه فنی:
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام نوامبر 2006: مثال دیگری از مشکل جدی موجود، مسئله آلودگی وجود ذرات با اورانیوم غنی شده بالا در دانشگاه فنی است.
منشأ آلودگی، مسئله حل شده:
-       گزارش مدیرکل در فوریه 2008: آژانس قادر به این نتیجه گیری بوده است که پاسخ های ارائه شده از سوی ایران مطابق برنامه کاری با یافته های آن ناسازگار نبوده است. از اینرو، آژانس این موضوع را دیگر یک موضوع باقی مانده تلقی نمی کند.
پلونیوم 210:
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام مارس 2004: بازرسان، ناگزیر از کشف این موضوع برای خودشان بودند که ایران آزمایش هایی را برای تولید پلونیوم 210 که یک ماده نادر و سمی بوده و می تواند در ساخت سلاح های هسته ای به کار رود و کاربردهای اندک غیرنظامی دارد، انجام داده است. هیچ یک از این موارد در خصوص ایران قابل توجیه نیست.
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام مارس 2005: ایران تا کنون از ارائه توضیحات رضایت بخش برای آزمایش های پلونیوم 210 خود اجتناب کرده است.
پلونیوم 210، مسئله حل شده:
-       گزارش فوریه 2008 مدیرکل: آژانس توانسته است نتیجه گیری نماید که پاسخ های ارائه شده توسط ایران بر طبق برنامه کاری با یافته های آن سازگاری دارد. از اینرو، آژانس این مسئله را دیگر باقی مانده نمی داند.
معدن گچین:
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام سپتامبر 2004: آیا وجود معدن اورانیوم بندرعباس و کارخانه تولید آن در گچین، در اکتبر 2003 به آژانس گزارش شده بود؟
-       بیانیه آمریکا در نشست شورای حکام مارس 2005: ما کماکان از خود می پرسیم که آیا ارتش ایران در نظارت بر این معدن اورانیوم نقش داشته؟ و به چه منظور؟
معدن گچین، مسئله حل شده:
-       گزارش فوریه 2008 مدیرکل: آژانس توانسته است به این جمع بندی برسد که پاسخ های ارائه شده از سوی ایران مطابق با یافته های آن است. از اینرو، آژانس این مسئله را باقی مانده تلقی نمی کند.
جمع بندی
-       ماهیت فعالیت های هسته ای ایران همواره صلح آمیز بوده و هست
-       همانگونه که مدیرکل به کرات گزارش داده، هیچ انحرافی در فعالیت های هسته ایران مشاهده نمی شود و تمام مواد و فعالیت ها، کماکان در مقاصد صلح آمیز قرار دارند.
-       بهانه و دستاویزی که مسئله هسته ای ایران را دستورکار آژانس تحمیل نمود و بعداً نیز مبنایی برای اقدامات غیرموجه و غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، ابهامات و ادعاهای تعداد انگشت شماری از کشورهای خاص در مورد برنامه هسته ای ایران بود که با بزرگنمایی این ابهامات تلاش کردند ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را زیر سئوال ببرند.
-       گزاش آژانس به تاریخ 22 فوریه 2008، به روشنی و وضوح اعلام کرده که تمام 6 موضوعی که مسائل باقی مانده خوانده می شدند، حل شده اند و جمهوری اسلامی ایران به تمامی سئوالات آژانس بر اساس برنامه کار پاسخ داده و این پاسخ ها با یافته های آژانس هم خوانی دارد و آژانس این موضوعات را دیگر باقی مانده نمی داند.
-       از اینرو، تمام توجیهات و مبانی اقدامات شورای امنیت سازمان ملل مخدوش بوده و نشان می دهد که قطعنامه های مصوب قبلی توسط شورای امنیت فاقد هرگونه توجیه حقوقی و فنی بوده و صرفاً برآمده از اهداف سیاسی و بدخواهانه کشورهای خاصی می باشد.
-       طبیعتاً ادامه این روند، اعتبار شورای امنیت را تضعیف می کند و به استقلال و موقعیت آژانس که باید تنها مرجع صالح برای بررسی فعالیت های هسته ای کشورهای عضو باشد، آسیب می رساند و در واقع ادامه این روند به منزله یک گام اشتباه دیگر است.
-       گزارش 22 فوریه 2008 آژانس نمونه روشنی از رفتار قانونی، شفاف و مسئولانه جموری اسلامی ایران در فعالیت های هسته ای خود بوده و همچنین بیانگر عمل به تعهدات و الزامات موجود در این خصوص توسط ایران می باشد.
-       جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تعهداتش چیزی فراتر از احقاق حق مسلم خود به موجب ان.پی.تی و استفاده از انرژی هسته ای در مقاصد صلح آمیز نمی خواهد.
-       ایران هرگز از حقوق مسلم خود در استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز چشم نخواهد پوشید و فعالیت های هسته ای خود شامل غنی سازی را تعلیق نخواهد کرد.
-       ایران به همکاری خود با آژانس مطابق اساسنامه آژانس و ان.پی.تی و موافقت نامه پادمان جامع ادامه خواهد داد.

دیدگاه‌ها بسته هستند.