نتایج سیاست همکاری و تعامل با آژانس

نتایج سیاست همکاری و تعامل با آژانس

اتخاذ سیاست همکاری و تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران به این وضعیت منجر شد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها اعلام نمود هیچ نشانه ای دال بر انحراف مواد و فعالیت های هسته‌ای اظهار شده از مقاصد صلح‌آمیز در ایران وجود ندارد و آژانس قادر است عدم انحراف این مواد و فعالیت‌ها را راستی آزمایی نماید.

در تمامی گزارشات اجرای پادمان در ایران اذعان شده است که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد اظهار شدۀ هسته‌ای در ایران ادامه دهد و ایران دسترسی آژانس را به مواد اظهار شدۀ هسته‌ای فراهم ساخته و گزارش های لازم حسابرسی مواد هسته‌ای مرتبط با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده را به آژانس ارائه داده است.

آژانس همچنین در گزارشات خود اذعان کرده است که تمامی مواد هسته‌ای در کارخانه غنی‌سازی سوخت (نظنز)، تمامی زنجیره های نصب شده و تمامی UF6 تولید شده در کارخانه یو.سی.اف اصفهان تحت نظارت و کنترل کامل آژانس قرار دارند.

از طرف دیگر، آژانس در گزارشات سپتامبر و نوامبر 2007 و گزارش فوریۀ 2008 خود نیز اذعان نمود تمامی شش موضوع باقی از گذشته در برنامۀ هسته ای ایران حل و فصل شده و پروندۀ آن ها بسته شده است.

علاوه بر آن، در گزارش اجرای پادمان آژانس (SIR) در کشورها، جمهوری اسلامی ایران هر ساله از جمله کشورهایی می باشد که “دبیرخانه آژانس توانسته است نتیجه گیری نماید که مواد هسته‌ای اظهار شده در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باقی مانده اند”.[2]

مدیرکل آژانس درخصوص ادعاها مبنی بر پیگیری برنامه نظامی هسته ای توسط ایران نیز در مصاحبه های عمومی خود بارها تأکید کرده است که دلائل و استناداتی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران یافت نشده است و به همین علت، بارها مورد حملات رسانه‌های رژیم اسرائیل و جنگ‌طلبان آمریکا قرار گرفته است. وی در گزارش ژوئن 2008 خود نیز تصریح کرده است که آژانس هیچ اطلاعاتی راجع به طراحی عملی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای یک سلاح یا دیگر اجزای کلیدی از جمله چاشنی از سوی ایران یا مطالعات فیزیک هسته‌ای مربوطه را در اختیار ندارد. در همین گزارش همچنین آمده است که آژانس، استفادۀ عملی از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را مشاهده نکرده است.[3] آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین یک روز پس از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا با صدور یک بیانیۀ خبری از سوی مدیرکل خود گفت: “با دریافت برآورد اطلاعاتی درمورد برنامۀ هسته‌ای ایران، آقای البرادعی به ویژه توجه می کند که این برآورد با اظهارات آژانس درطول چند سال گذشته مبنی بر این که آژانس هیچ مدرک قطعی درخصوص وجود یک برنامۀ سلاح هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای اظهار نشده در ایران ندارد، مطابقت دارد.”[4]

 [1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]- به عنوان مثال، مراجعه شود به: GOV/2008/14, 7 May 2008
[3] - GOV/2008/15, 26 May 2008.
[4] - www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2007/prn200722.html.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.