سال ۲۰۰۹

 سال ۲۰۰۹

اجلاس مارس ۲۰۰٩ شورای حکام

  • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
  • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
  • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
  • توضیحات روشنگرانۀ جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارش مدیرکل آژانس
  • بیانیه ۱+۵ در شورای حکام درخصوص موضوع هسته ای
  • جمعبندی رئیس شورای حکام

۹

دیدگاه‌ها بسته هستند.