سال ۲۰۰۸

سال ۲۰۰۸

اجلاس مارس ۲۰۰۸ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • پاسخ جمهوری اسلامی ایران به برخی ادعاها در شورای حکام
 • پیام رئیس جمهور به مقام معظم رهبری درخصوص موضوع هسته ای
 • فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان
 • پیام رئیس جمهور به ملت درخصوص موضوع هسته ای
 • گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با ملت درخصوص موضوع هسته ای
 • نامۀ وزیر امورخارجه به مقامات سازمان ملل، اعضای شورای امنیت و شورای حکام
 • نامۀ وزیر امور خارجه درخصوص قطعنامه های شورای امنیت و خسارات وارده

اجلاس ژوئن ۲۰۰۸ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • پاسخ جمهوری اسلامی ایران به برخی ادعاها در شورای حکام

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۸ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • توضیحات روشنگرانۀ جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارش مدیرکل آژانس
 • ارزیابی مطالعات ادعایی توسط جمهوری اسلامی ایران
 • جمعبندی رئیس شورای حکام

اجلاس نوامبر ۲۰۰۸ شورای حکام

 • گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامۀ پادمان در ایران
 • بیانیۀ جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام
 • بیانیۀ عدم تعهد در شورای حکام
 • پاسخ جمهوری اسلامی ایران به برخی ادعاها در شورای حکام
 • جمعبندی رئیس شورای حکام
 • نامۀ اعتراضی ایران به مدیرکل آژانس درخصوص نشت اطلاعات محرمانه
 • نامۀ ایران به مدیرکل آژانس درخصوص گزارش اجرای پادمان در سال ۲۰۰۷

دیدگاه‌ها بسته هستند.